ENTREPRENEURS & SMALL BUSINESS OWNERS

ACTION COACHING for you

 


   Small Business Coaches

   Generally work with entrepreneurs, small business owners and their management teams on developing their vision and

   building a more profitable and efficient business

   Werkt normaliter met entrepreneurs , kmo'ers en hun management teams ten einde hun visie uit te bouwen en

   een meer rendabel en efficiente business te realiseren..

  
Midsize Business Coaches

   work with executives, managers, and owners of companies who have grown to the place where a stronger leadership

   focus is needed and the company is struggling with overcoming normal growth challenges

   Gewoonlijk gespecialiseerde coaching voor directie , managers , en bedrijfs owners dewelke reeds gegroeid zijn naar

   een marktplaats ,en waar er nu nood is aan sterker leiderschap om de nu aanpassingsmoeilijkheden door de groei

   op te vangen.

 
 
 Corporate coaches

   often work within larger organizations to help managers and executives increase their

   productivity, strengthen their leadership abilities and achieve peak performance.

   Gewoonlijk voor grotere bedrijven of Staats bodies coaching , ten einde de productiviteit van de managers en directeurs

   te laten verhogen , alsook hun leidinggevende capaciteiten te versterken en maximum resultaat te bereiken.

 
 Executive coaches

   usually specialize in working with mid to upper-level executives and owners of companies

   who desire to accomplish either corporate or personal goals more effectively and efficiently.

   Gewoonlijk gespecialiseerde coaching voor medium tot top level directies en eigenaars van een kmo ,

   dewelke een persoonlijke of corporate doelstelling meer effectief en efficient willen bereiken.
 


           
 


   What kind of professionals do you typically work with ?

   Met welke soorten klienteel werkt u gewoonlijk ? Back to Top

   All kinds--from front line managers to the highest levels of a company, from home business owners to doctors

   and lawyers and in all the major industries including: financial services, technology, manufacturing, publishing,

   airlines, consulting, hospitality, professional services, hospitals, oil, and many more.

   Allerlei- van front-line managers tot de hoogste bedrijfsleidingen in een bedrijf , van home business eigenaars tot

   doctors en advokaten en ook in all de grote industrien : financial services , technology , fabricages , publishing ,

   vliegmaatschappijen , consultants , gezondheidszorg , tehuizen , beroeps diensten , olie industrie en nog vele andere

   sectoren.


   BUSINESSCENTER CAMBRIDGE INTERNATIONAL   London . New York . Luxemburg . Dublin

   Nace code 74.120   in Association with


   ACTION COACHING INTERNATIONAL 

   Koningin Astridlaan 1 B-2820 Bonheiden 

   BELGIUM Europe


   CONTACTS

 

     

   

   

     (0032) 0476 405 886

     (0044) 709 200 6834

    

     (0044) 709 203 4147

     (001)   775 908 3313

 

          Euro@Cambridge1.net 

  

   A recent study cited in the prestigious "Public Personnel Management Journal" found a typical management

   training program increase the manager's productivity by a respectable 22%, but when combined with 8-weeks

   of intensive Executive Coaching, the manager's productivity exploded to more than 85% !

   Een recente studie in het prestigieuze "Public Personnel Management Journal" bevestigd dat een typische

   management coaching programma de productiviteit met 22% verhoogt , maar in combinatie met een intensieve

   Executive Coaching , haalden we meer dan 85 % !

   Coaching works, but it does take time, energy and a personal investment by the

   coachee.

   Coaching werkt echt , maar het vraagt enige tijd , energie en een persoonlijke inzet

   van de medewerker.
 


   Who are some of the people and companies you have worked with before?

   Met welke Maatschappijen en mensen heeft u voordien succesvol gewerkt ? Back to Top

   We work with many professionals, managers, directors, executives, and business owners in

   multiple industries and governmental bodies.We will show you an referencelist upon our first meeting.
   We werken met verschillende beroepen , managers , directeuren , afdelingshoofden en business

   eigenaars , kmo's in verscheidene industrieen en Staats afdelingen.

   Een lijst zal u ter inzage voorgelegd worden gedurende onze eerste kennismakingen.